Szusz

11 tekstów – auto­rem jest Szusz.

Nikt nie po­winien wstydzić się te­go, co czu­je, bo uczu­cia świad­czą o wyjątko­wości człowieka.
Wyjątko­we jest to, że możemy dzielić się emoc­ja­mi, i że dru­gi człowiek jest w sta­nie je zrozumieć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 maja 2014, 20:52

Miłość nie zna gra­nic.
Do­piero po jej ut­ra­cie dos­trze­gamy,
po jak cien­kiej li­nie przyszło nam podążać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 marca 2014, 17:53

Odkąd odeszłaś nie zmieniło się zbyt wiele
prócz te­go, że zmieniło się niemal wszystko. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 marca 2014, 13:13

Skrom­ność by­wa pew­ne­go rodza­ju strachem
przed po­kaza­niem światu praw­dzi­wego siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 marca 2014, 09:37

Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość.
Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. 

anegdota
zebrała 5 fiszek • 21 marca 2014, 18:41

Na­de wszys­tko nie chciałem
zaglądać na dno butelki,
a Ty poz­wo­liłaś, bym skonał
upi­jając się samotnością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 marca 2014, 05:55

Niez­mier­nie lu­biłem fo­tog­ra­fować Twój uśmiech-
skąd ja wie­działem, że zos­ta­niesz przy mnie je­dynie na zdjęciach... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 marca 2014, 19:28

Każde­go dnia wykręcałem Twoj numer,
za­pomi­nając, że Ty wykręciłaś mi naj­większy z nich
mówiąc, że kochasz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2014, 11:14

Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy,
gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi. 

anegdota
zebrała 18 fiszek • 15 marca 2014, 09:18

Chciałbym wyz­nać Ci miłość,
nie mar­twiąc się tym,
jaką od­po­wiedź otrzymam. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 marca 2014, 11:09

Szusz

Szusz

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność